Hledáme dvojníky slavných - Hamé na Letní filmové škole

Hledáme dvojníky slavných - Hamé na Letní filmové škole

SOUTĚŽ O IPAD: Hledáme dvojníky celebrit na LFŠ

Společnost Hamé se letos stala jedním z partnerů vyhlášeného kulturního projektu Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Pro návštěvníky jsme na svém stánku připravili různé hry, ochutnávky a soutěže.

Cílem soutěže o tablet iPad je na festivalu najít či přivést dvojníka (či originál) někoho slavného (herec, zpěvák, politik, atd.) na stánek Hamé, kde si dvojníka zaevidujeme, vyfotíme a obdrží malou odměnu. Soutěže bude ukončena v sobotu 28. 7. 2012. V následujícím týdnu interní porota z Hamé vybere výherce iPadu. Fotografie dvojníků budou průběžně vystavovány na Facebooku Hamé.

 Úplné znění pravidel soutěže Hamé

 Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně soutěž Hamé o 1 ks černého tabletu iPad 16Gb WIFI (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ: 282 13 556 (dále jen „provozovatel“).

 2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v termínech 21. - 22. 7 a 27. - 28. 7. 2012 vždy od 9 - 20 hod. u stánku společnosti Hamé s.r.o. na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

 3. Účastníci soutěže

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší 15-ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“).

 4. Výhry

Výhrou v soutěži je černý iPad 2 16Gb WIFI.

 5. Princip a podmínky soutěže

Cílem soutěže o tablet iPad je na festivalu Letní filmové školy najít či přivést dvojníka (či originál) někoho slavného (herec, zpěvák, politik, atd.) na stánek Hamé, kde se dvojník zaeviduje, vyfotí a obdrží malou odměnu. V týdnu po ukončení soutěže interní porota z Hamé vybere výherce iPadu na základě posouzení míry podobnosti „dvojník-originál“. Fotografie dvojníků budou průběžně vystavovány na Facebooku Hamé.

  1. Do soutěže se může přihlásit každý v souladu s podmínkami soutěže s podobou dvojníka či originál slavné osobnosti.
  2. Po splnění podmínky 1) je nutné přijít osobně nebo přivést účastníka na stánek Hamé ve dnech 21. - 22. 7 a 27. - 28. 7. 2012 vždy od 9 - 20 hod., kde bude vyfotografován a zaevidován účastníkův email a jméno.
  3. Evidencí dává účastník automaticky všechna práva společnosti Hamé s.r.o. k využití fotografií, viz bod. 7 Pravidel soutěže.
  4. V následujícím týdnu po ukončení soutěže bude porotou ze společnosti Hamé vybrán vítěz, který získá černý tablet iPad 2 Wifi 16Gb. Výsledek bude vítězi neprodleně oznámen emailem a bude rovněž zveřejněn na webu Hame.cz a na Facebooku Hamé.

 6. Doručení výhry

Provozovatel nebo jím pověřená osoba nejpozději do 30 dnů od vyhlášení kontaktuje výherce emailem. Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení výher. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch provozovatele.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch provozovatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany provozovatele.

7. Osobní údaje a ochrana osobnosti

Evidencí do soutěže (poskytnutí emailu, jména a vyfotografováním) uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovateli jakožto správci, a to za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele zahrnující i zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, to vše po dobu nejvýše 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, užít bezplatně jméno, příjmení a adresu účastníka v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a propagací jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, to vše po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

8. Další ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci, provozovatelé, včetně osob jim blízkých.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána.

Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

9. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.hame.cz.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.