Etický kodex

1.0 Úvod

Společnost Orkla (1) je odhodlána jednat v souladu s odpovědnými, etickými a poctivými podnikovými či obchodními principy a podle veškerých právních předpisů a veřejnoprávní regulace.  Takovýto cíl vyžaduje kolektivní úsilí všech zaměstnanců (2)

Tento kodex jednání platí pro všechny zaměstnance a členy rady skupiny Orkla (3) v subjektech vlastněných společností Orkla po celém světě. Na základě dohody se může vztahovat i na nezávislé poradce, zprostředkovatele či jiné osoby jednající jménem společnosti Orkla. Tento dokument představuje rámec skutečností, jež společnost Orkla pokládá za odpovědné jednání, a definuje individuální odpovědnost zaměstnanců prostřednictvím kombinace obecných zásad a konkrétních požadavků. Tento rámec je do značné míry založen na klíčových hodnotách stanovených v dokumentu Orkla Goals and Values (Cíle a hodnoty společnosti Orkla) a na zásadách popsaných v dokumentu Corporate Responsibility at Orkla (podniková odpovědnost ve společnosti Orkla). 

Tento kodex jednání nepředstavuje vyčerpávající přehled skutečností považovaných za odpovědné jednání. Základní odpovědnost jednání v souladu se zákonem a etickými normami zůstane vždy odpovědností individuální. 

2.0 Obecné zásady 

2.1 Řiďte se zákony a směrnicemi

Všichni zaměstnanci a členové rady se při všech aktivitách ve prospěch společnosti Orkla budou řídit veřejným právem a závaznými mezinárodními požadavky.

Skupina Orkla Group, jednotlivé společnosti, zaměstnanci a členové rady budou vždy respektovat místní zákonná nařízení a předpisy. Všichni zaměstnanci budou také dodržovat interní firemní zásady. V některých případech jsou tyto zásady přísnější než veřejné právo a nařízení. 

2.2 Jednejte v nejlepším zájmu společnosti Orkla

Všichni zaměstnanci a členové rady budou loajálně sloužit nejlepším zájmům společnosti Orkla. 

Loajalitou se rozumí práce na prosazování nejlepších zájmů společnosti Orkla a v rámci veřejného práva a zásad společnosti Orkla s upřednostňováním zájmů společnosti Orkla nad jinými zájmy. Při zdokonalování rozvoje hodnoty společnosti Orkla, ochraně jejích zájmů a neustálém zlepšování je zapotřebí, abychom vždy používali svůj nejlepší úsudek.

2.3 Jednejte bezúhonně

Všichni zaměstnanci a členové rady by měli při svých aktivitách pro společnost Orkla jednat bezúhonně.

Osobní bezúhonností se rozumí „správné jednání“ i ve chvíli, kdy nás nikdo nesleduje. Budeme vždy čestní, pravdomluvní a spolehliví. Budeme jednat v souladu s klíčovými hodnotami společnosti Orkla popsanými v dokumentu Orkla Goals & Values (Cíle a hodnoty společnosti Orkla), jež hodláme prosazovat odpovědným jednáním s kolegy, obchodními partnery a společností v širokém slova smyslu. 

2.4 Jednejte s úctou a zájmem o druhé i o životní prostředí

Všichni zaměstnanci a členové rady musí s respektem a náležitým zájmem jednat s jinými lidmi i vůči  životnímu prostředí. 

Společnost Orkla bude podporovat podnikovou kulturu charakterizovanou respektem a zájem vůči jiným osobám, jejich majetku a životnímu prostředí. Při spolupráci s kolegy a v jednání s dodavateli, zákazníky i ostatními obchodními partnery či představiteli se musíme chovat způsobem podněcujícím důvěru. 

3.0 Konkrétní zásady

3.1 Chraňte vlastnictví a dobré jméno společnosti Orkla

Všichni zaměstnanci a členové rady mají chránit majetek, aktiva a dobré jméno společnosti Orkla.

Renomé společnosti Orkla a jejích poboček je důležité pro naši schopnost uspět. Zaměstnanci a členové rady by se měli vyhýbat aktivitám či chování, jež by mohly dobré jméno společnosti Orkla poškodit.

Všichni zaměstnanci budou jednat odpovědně a s opatrností při ochraně budov, strojního zařízení, vybavení a dalšího majetku před zneužitím, krádeží, poškozením či zničením. Rovněž je třeba chránit duševní vlastnictví, jako jsou patenty, konstrukce, ochranné známky, receptury, know how, nápady či informace. Majetek a aktiva společnosti Orkla nesmí být využívány k vlastnímu užitku zaměstnanců, pokud tak nebylo dohodnuto s oprávněným personálem. 

3.2 Přispívejte k realizaci ekologické, zdravotní a bezpečnostní vize společnosti Orkla

Všichni zaměstnanci by měli přispět k dosažení vize společnosti Orkla týkající se nulové úrazovosti a bezpečnosti pro životní prostředí i společnost. 

Realizaci této vize zaměstnanci podpoří spoluprací s managementem, dodržováním zásad společnosti Orkla pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost či uplatňováním rozvážného úsudku.  Zaměstnanci budou informovat svého přímého nadřízeného o důležitých záležitostech v otázkách zdraví a bezpečnosti na pracovišti, zdraví spotřebitelů či dopadu působení firmy na životní prostředí. Zaměstnancům doporučujeme udržovat ohledně problematiky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti přímou zpětnou vazbu s kolegy na základě principu „děkuji za péči“!

3.3 Zamezte diskriminaci a obtěžování

Všichni zaměstnanci se vyvarují chování, jež by mohlo být pokládáno za diskriminaci či obtěžování.

Cílem společnosti Orkla je vytvoření pracovních podmínek charakterizovaných různorodostí a absencí diskriminace. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby se všichni zaměstnanci chovali ke svým kolegům, zákazníkům, obchodním partnerům a dalším osobám s respektem.  Zaměstnanci se vyvarují všech forem obtěžování či jiného chování vůči kolegům či obchodním partnerům, jež by mohlo být vnímáno jako výhružné či ponižující. Nepřípustná je diskriminace (na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy či náboženského vyznání), jež porušuje rozhodné právo. Zaměstnanci by měli být rovněž citliví a vnímaví vůči kulturním rozdílům. 

3.4 Pečlivě nakládejte s obchodními informacemi 

S informacemi týkajícími se společnosti Orkla musí všichni zaměstnanci a členové rady zacházet s náležitou péčí a s neveřejnými informacemi nakládat důvěrně. 

Spolehlivé vztahy se zákazníky, obchodními partnery, kolegy a společností budujeme účastí v dialogu a sdílením výhledů. Prozrazení důvěrných informací však může poškodit obchodní zájmy či dobré jméno společnosti Orkla. Důvěrnými informacemi obecně míníme informace, jež nejsou nebo by neměly být veřejně známé. Mezi takové informace patří například obchodní plány, rozpočty, marketingové a prodejní programy, receptury, konstrukční specifikace, záznamy o zákaznících atp. Zaměstnanci a členové rady nikdy nevyzradí důvěrné informace nikomu mimo společnost, pokud takové sdělení není výslovně povoleno oprávněným nadřízeným nebo není vyžadováno ze zákona. 

Informace o společnosti Orkla, jež se nestaly veřejně známými, je třeba pokládat za vlastnictví společnosti Orkla. Povinnost mlčenlivosti tedy trvá bez časového omezení i po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo po ukončení funkčního období ve správní radě.

3.5 Zamezte vniku střetu zájmů

Všichni zaměstnanci a členové rady si zachovají loajální postoj vůči společnosti Orkla a zamezí vzniku jakýchkoli střetů zájmů.

Zaměstnanci a členové rady nebudou usilovat o získání nepatřičných (nebo společnost Orkla poškozujících) výhod pro sebe ani pro jiné osoby. Nikdo se nebude účastnit rozhodování ani usilovat o vliv v záležitostech, jež by mohly dát vzniknout skutečnému či domnělému střetu zájmů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy má zaměstnanec nebo člen rady v určité záležitosti osobní, ekonomické či jiné zájmy, ať už přímo nebo prostřednictvím někoho blízkého.

Zaměstnanci a členové rady nebudou přijímat pověření mimo společnost Orkla, aniž by o tom uvědomili své přímé nadřízené (4). Tato pověření nesmí být ve střetu se zájmy společnosti Orkla. Pečlivou pozornost je třeba věnovat zamezení aktivitám, jež by mohly být vnímány jako prosazování zájmů konkurence, dodavatele či jiných zúčastněných stran na úkor společnosti Orkla. Zaměstnancům a členům rady není dovoleno obchodovat s výrobky či službami představujícími přímou konkurenci obchodních aktivit či zájmů společnosti Orkla.

Zaměstnanci a členové rady, kteří se dozvědí o možném a nepřijatelném střetu zájmů, neprodleně uvědomí svého přímého nadřízeného. 

3.6 Používejte písemné dohody 

Dohody společnosti Orkla se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a obchodními partnery musí být vyhotoveny písemně a se správnými náležitostmi. 

Všechny společnosti skupiny Orkla uzavírají dohody pravidelně a tyto obchodní dohody jsou pro úspěch společnosti velmi podstatné. Ústní dohody mohou být obtížně ověřitelné a občas mohou budit podezření, že se děje něco nelegálního či neetického. Veškeré dohody uzavírané jakoukoli společností skupiny Orkla tedy budou zpravidla písemné a se správnými náležitostmi. 

3.7 V účetnictví buďte přesní

Finanční záznamy společnosti Orkla musí být vždy přesné. 

Finanční záznamy společnosti Orkla jsou podstatným materiálem pro obchodní management a pro plnění závazků Skupiny vůči zúčastněným stranám. Společnost Orkla je tedy odhodlána uvádět přesné údaje ve všech svých finančních záznamech. Zaměstnanci podílející se na finančních transakcích či účetnictví zajistí kompletní a přesnou dokumentaci veškerých transakcí s příslušnými záznamy v souladu s rozhodným právem, se správnými účetními postupy a interními požadavky. Falešné či zavádějící údaje nejsou za žádných okolností přijatelné. 

3.8 Nikdy nepraktikujte korupci či úplatkářství

Všichni zaměstnanci a členové rady se zdrží všech forem korupce a úplatkářství.

Zaměstnancům a členům rady společnosti Orkla není dovoleno zapojovat se do jakýchkoli forem korupce a úplatkářství. Tento požadavek je založen na protikorupční legislativě, kterou jsou povinny dodržovat všechny společnosti Orkla a jež se vztahuje na veškeré aktivity společnosti Orkla po celém světě.                                                 

Jednotlivci zapletení do korupčního jednání mohou být vystaveni občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. Korupční aktivity jsou soudy přísně trestány a jednotlivci shledáni vinnými z porušení zákona mohou být potrestáni trestem odnětí svobody. Nastane-li v pracovních záležitostech ve společnosti Orkla náročná situace, poradí se zaměstnanci o jejím zákonném zvládnutí neprodleně se svým přímým nadřízeným. Takovéto diskuze jsou důležitou součástí úsilí společnosti v prevenci korupce a úplatkářství. 

Nabízení a přijímání osobních zdvořilostních dárků lze připustit za předpokladu, že mají minimální ekonomickou hodnotu, nejsou časté a za daných okolností jsou zjevně vhodné. Není dovoleno dávat či přijímat peníze či dárky jako protihodnotu za služby. Není dovoleno předávat dárky v kontextu či způsobem, jenž by mohl zavdat příčinu k podezření, že příjemce si takovou pozornost či prospěch ponechá mimo vědomí svého nadřízeného. Dárky je třeba např. zasílat na pracovní adresu příjemce         v příslušné právní či veřejnoprávní entitě. 

Akce pro zákazníky musí mít vždy konkrétní a náležitý obchodní účel a mohou být akceptovány, pouze pokud jsou v rozumných mezích a přiměřené s ohledem na hodnotu a četnost.  Stejný princip platí i pro účast na takových akcích pořádaných jinými stranami a také pro přepravu a ubytování hrazené společností Orkla. Zaměstnanci a členové rady, jimž byly nabídnuty nebo kteří přijali nějaké dárky či laskavosti, oznámí tuto skutečnost bez prodlení svému přímému nadřízenému, jenž rozhodne, zda je třeba dárek vrátit či nikoli.  

3.9 V hospodářské soutěži buďte féroví

Zaměstnanci budou usilovat o korektní hospodářskou soutěž v souladu s právními předpisy o hospodářské soutěži.

Společnost Orkla bude na trhu vždy soutěžit s respektem a v souladu s příslušnými právními předpisy o hospodářské soutěži, antimonopolním právem a zákony pro marketingovou kontrolu. Zaměstnanci zapojení do marketingu, prodeje, nákupu či logistických aktivit se obeznámí s právními předpisy, vnitřními pravidly a předpisy ohledně marketingu a prodeje. Další pokyny naleznete v dokumentu Orkla Competition Manual(Příručka pro hospodářskou soutěž ve společnosti Orkla). V případě pochybností kontaktujte oddělení pro právní záležitosti společnosti Orkla ASA.  

3.10 Nikdy nevstupujte do procesů nedovoleného obchodování

Zaměstnanci a členové rady se zdrží praktik nedovoleného obchodování.

Zaměstnanci a členové rady nebudou obchodovat ani poskytovat doporučení ohledně obchodování s cennými papíry společnosti Orkla či jiných kótovaných společností na základě neveřejných informací získaných při práci ve společnosti Orkla, jež by mohly v případě veřejné známosti ovlivnit hodnotu cenných papírů.  

Jestliže má zaměstnanec nebo člen rady pochybnosti ohledně způsobu aplikace či interpretace požadavků společnosti Orkla či veřejného práva ve věci nedovoleného obchodování, poradí se s oddělením pro právní záležitosti společnosti Orkla ASA. 

3.11 Nikdy nevstupujte do praktik praní špinavých peněz

Zaměstnanci a členové rady se nesmějí v žádném případě zapojovat do praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz je definováno jako opatření implementované s cílem vzbudit zdání, že peníze získané kriminální činností jsou vlastně prostředky nabyté v souladu se zákonem. Praní špinavých peněz je zakázáno zákonem a ve společnosti Orkla nebude tolerováno. Zpozoruje-li zaměstnanec aktivity, jež by mohly svědčit o probíhajícím či uskutečněném praní špinavých peněz v souvislosti s aktivitami společnosti, oznámí své obavy bez prodlení společnosti Orkla. 

Stejná pravidla platí pro konání s úmyslem spekulací o neodhalení nezákonného či neloajálního vyhýbání se daňovým, celním či jiným povinnostem. 

3.12 Odmítejte kupování sexuálních služeb

Zaměstnanci a členové rady se při reprezentování společnosti Orkla zdrží nabývání sexuálních služeb. 

V některých zemích je nabývání sexuálních služeb za úplatu ze zákona zakázáno. Takovéto aktivity však nejsou společností Orkla v souvislosti s výkonem práce či úkolů pro Skupinu dovoleny ani v zemích bez zákonného zákazu. Tímto opatřením se společnost Orkla podílí na potírání obchodování s lidmi, jež představuje porušování lidských práv.

3.13 Drogy a alkohol

Zaměstnanci a členové rady nesmí pracovat pod vlivem omamných látek a alkoholu.  

Používání narkotik je ve většině zemí zákonem zakázáno. Společnost Orkla neakceptuje používání narkotik v souvislosti s prací. To platí také pro práce vykonávané v kontextu zadaných úkolů a služební cesty pro společnost Orkla. Alkohol však může být podáván jako součást firemní pohostinnosti nebo při příležitostech podnikových akcí za předpokladu, že jeho konzumace bude umírněná a nebude kombinována s obsluhou strojů, řízením vozidel či jakýchkoli jiných prací, jež jsou s konzumací alkoholu neslučitelné. 

4.0 Dodržování a zavádění

4.1 Povinnost dodržování 

Každý zaměstnanec a člen rady společnosti Orkla přijímá osobní odpovědnost za dodržování veškerých požadavků stanovených v tomto kodexu jednání. Zaměstnanci a členové rady nebudou jednat v rozporu s tímto kodexem jednání a nebudou k tomu ani nabádat ostatní. Tento požadavek platí i ve chvíli, kdy se může porušení principů jevit jako v zájmu společnosti Orkla. 

Jakékoli nejistoty ohledně otázky, zda je či není konkrétní aktivita v souladu s principy tohoto kodexu jednání, je třeba pokud možno prodiskutovat předem – zejména s přímým nadřízeným. Společnost Orkla je zastánkyní diskuzí o odpovědném chování – způsobem orientovaným na zlepšení. Porušení požadavků stanovených tímto kodexem jednání však může vést k internímu disciplinárnímu řízení a ve vážných případech k propuštění či dokonce trestnímu stíhání. 

4.2 Whistleblowing – upozornění na protiprávní jendání

Zpozorování nezákonného chování nebo jednání představujícího porušení principů tohoto kodexu jednání je třeba oznámit ústně či písemnou cestou přímému nadřízenému zaměstnance. Pokládá-li zaměstnanec oznámení svému přímému nadřízenému za obtížné, lze hlášení adresovat i vedení oddělení lidských zdrojů společnosti nebo vedoucímu útvaru interního auditu společnosti Orkla ASA. 

Pokud si zaměstnanec přeje, může hlášení podat i důvěrnou či dokonce anonymní formou. Všechny osoby, jež takováto důvěrná hlášení či informace o nich obdrží, uchovají jejich přísnou důvěrnost, aby byla zajištěna ochrana dotyčného zaměstnance. Jakákoli hlášení týkající se nelegálních aktivit či porušení tohoto kodexu jednání musí být brána vážně a musí být řádně vyšetřena. Společnost Orkla nepodnikne žádná odvetná opatření proti zaměstnancům či členům rady, kteří v dobré víře oznámili porušení (nebo podezření na porušení) rozhodného práva nebo principů předmětného kodexu jednání.  Zaměstnanec nebo člen rady, jenž se domnívá, že jeho oznámení bylo jakoukoli formou někým ze společnosti Orkla použito proti němu, může tuto skutečnost oznámit svému přímému nadřízenému nebo bezprostředně vedoucímu útvaru interního auditu společnosti Orkla ASA. Vedoucí útvaru interního auditu společnosti Orkla ASA je nezávisle pracující položkou organizace, jež předává informace přímo výboru pro audit společnosti Orkla ASA, správní radě společnosti Orkla ASA nebo výkonnému shromáždění společnosti Orkla ASA. 

Whistleblowing: https://report.whistleb.com/cs/orkla

4.3 Zavádění a monitorování

Odpovědnost za uskutečňování tohoto kodexu jednání spočívá v každé společnosti na výkonném řediteli ve spolupráci s funkcí personalisty. Tento kodex jednání bude rozeslán všem zaměstnancům, manažerům a členům rady. Na obsah kodexu jednání se rovněž bude odkazovat v pracovních smlouvách společnosti a v příručce personálu.

Všichni zaměstnanci, manažeři a členové rady si obsah tohoto kodexu jednání pečlivě přečtou. Všichni se rovněž zúčastní školení nabízených společností Orkla či jednotlivými firmami.

Společnost Orkla ASA odpovídá za aktualizace tohoto kodexu jednání, za vývoj příslušných podpůrných materiálů a může též podpořit firmy v rozvíjení příslušné informovanosti. Stav aktivit podniků v souvislosti s tímto kodexem jednání bude každoročně kontrolován jako součást programů schůzí správní rady obchodních oblastí a podávání hlášení o udržitelnosti společnosti Orkla.

Tento kodex jednání je vyjádřením určitých základních principů vztahujících se k jednání zaměstnanců a členů rady. Nevyplývají z něj žádná zákonná práva pro zaměstnance, dodavatele, konkurenty, akcionáře ani žádné jiné třetí strany.

5.0 Schválení

Tento kodex jednání byl schválen správní radou společnosti Orkla ASA dne 15. prosince roku 2011. 

 

(1) V tomto kodexu jednání se vyjádřením „Orkla“ rozumí všechny společnosti skupiny Orkla čili Orkla ASA a její pobočky. 

(2) Vyjádřením „zaměstnanci“ se v tomto kodexu jednání rozumí všichni zaměstnanci a manažeři společnosti Orkla ASA a jejích poboček. 

(3) Výraz „členové rady“ třeba chápat jako odkaz na členy správní rady společnosti Orkla ASA a členy interních rad společnosti.  

(4) Členové rady se poradí s předsedou správní rady