Hamé patří k nejvýznamnějším českým potravinářským značkám, což ji mj. zavazuje k dodržování přísných požadavků na kvalitu a zdravotní nezávadnost svých výrobků.

Ve všech výrobních závodech jsou zavedena a přísně dodržována kritéria v souladu se správnou hygienickou praxí a principy HACCP. V oblasti výroby např. kojenecké stravy jsou kritéria bezpečnosti nastavena velmi přísně. Výrobní závod, v kterém se vyrábí převážná část sortimentu kojenecké stravy, prošel řadou stavebních i technologických úprav, tak aby těmto náročným požadavkům bezezbytku vyhovoval. Výsledkem je vysoce moderní poloautomatický provoz s minimalizací pochybení v důsledku lidského faktoru. Kontrola probíhá ještě před zahájením vlastní výroby kontrolou dodávaných surovin a na ni pak navazuje řetězec dalších souvisejících kontrolních opatření.


Kontrola vstupní suroviny

Při příjmu jsou veškeré dodávané suroviny pečlivě analyzovány v akreditovaných laboratořích (stanovení reziduí pesticidů, stanovení mykotoxinů ad.). Na základě výsledků jsou pak do výroby vpuštěny pouze suroviny, které splňují přísné hygienické požadavky. Pro výrobu ovocné kojenecké stravy se používají polotovary, které se vyrábějí za dodržení striktně aseptických podmínek. Firmy, dodávající suroviny v BIO kvalitě, musí deklarovat prostřednictvím atestů shodu s požadavky ekologického zemědělství. Hamé je následně předkládá při auditech kontrolním orgánům, které zjišťují, zda jsou skutečně nakupovány pouze suroviny v BIO kvalitě.

Kontrola při vlastním výrobním procesu

Zde je velká pozornost věnována zejména tomu, aby se při výrobě strava nekontaminovala cizím předmětem (střepy, kovové součásti). K zajištění tohoto požadavku jsou přijata přísná bezpečnostní opatření vč. využití speciálních detektorů (na bázi RTG záření), přes které prochází vyráběný sortiment.


Po tepelném ošetření produktů dále probíhá kontrola správnosti uzavření obalu. Samozřejmostí pro společnost Hamé je důsledné vedení veškerých záznamů během výrobního procesu.

Kontrola před expedicí

Před tím, než každý výrobek opustí brány závodu, musí proběhnout jeho několikatýdenní inkubace. Během této doby probíhá testování z hlediska mikrobiologické a chemické nezávadnosti. Výrobky rovněž musí vyhovovat senzorickým požadavkům. Pouze ve vzájemné shodě všech těchto tří kritérií může proběhnout následná expedice.