Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Společenská odpovědnost

Společnost Hamé se snaží podporovat nejrůznější veřejné aktivity zejména v okolí svých výrobních závodů. Spolupracujeme s dětskými domovy, charitami, zařízeními pro osoby se zdravotním postižením, pomáháme organizátorům akcí pro děti a sportovních akcí pro širokou veřejnost. K našim veřejně prospěšným aktivitám patří také dlouhodobá spolupráce s nemocnicemi, například s Uherskohradišťskou nemocnicí nebo nemocnicí T. Bati ve Zlíně, kam Hamé pravidelně daruje nejen své výrobky, ale také kupuje monitory dechu pro kojence. Stěmito institucemi Hamé také dlouhodobě spolupracuje i v oblasti edukace široké veřejnosti.
Hamé rovněž vyvíjí aktivity v oblasti prevence plýtvání potravinami, je například zapojena do Národní potravinové sbírky a v tomto spolupracujeme s potravinovými bankami. Pracovníci Hamé také ve své pracovní době dobrovolně vykonávají veřejně prospěšné práce v okolí pracovišť Hamé.
Snažíme se zkrátka pomáhat tam, kde můžeme.

Aktuality o veřejně prospěšných aktivitách Hamé:

Politika životního prostředí

Ochrana životního prostředí patří k prioritám společností Hamé. Plnění zákonných požadavků považujeme za samozřejmost, ochranu životního prostředí chápeme jako společenskou odpovědnost k našemu okolí i k našim zaměstnancům, tak i spotřebitelům, kteří si kupují naše produkty.
V oblasti ochrany životního prostředí se řídíme platnými právními předpisy v oblasti a vybíráme si technologie šetrné k životnímu prostředí.

Ochrana životního prostředí je zahrnuta do všech procesů i rozhodování společnosti.

Společnost si stanovuje cíle a cílové hodnoty pro oblast životního prostředí, cíle jsou přezkoumávány a hodnoceny.

Snažíme se minimalizovat dopady všech našich činností na životní prostředí, zejména spotřebu vody.

Výsledky v oblasti životního prostředí jsou pravidelně komunikovány managementu společnosti, všem zaměstnancům a veřejnosti. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami. 

Neustále zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců o životním prostředí. Vzděláváme a školíme naše zaměstnance tak, aby měli znalost právních předpisů v oblasti životního prostředí a aby znali důsledky a dopady svých činností a činností společnosti na životní prostředí.

K dosažení co nejlepších výsledků se společnost zavazuje založit odbornou komisi k řešení otázek ochrany životního prostředí.

Společnost se zavazuje zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

 

Životní prostředí

Hamé se snaží produkovat hospodárně, s maximálním ohledem na krajinu a životní prostředí  jako takové. Patří do toho například efektivní nakládání s obaly, surovinami či s energetickými  zdroji. Hamé si je jako velká firma  vědoma své odpovědnosti vůči svému okolí i obyvatelstvu. Výrazem toho je například to, že jsme se zapojili do projektu Zelená firma.

Úspora energií
Úsporu energií se HAMÉ s.r.o. snaží realizovat např. využíváním zbytkové tepelné energie z provozu otevřeného chlazení výrobků. Část objemu chladicí vody s nejvyšší teplotou se využívá k opětovnému naplnění kotlů před sterilizací dalších výrobků a také k předehřevu teplé užitkové vody. V pravidelných termínech jsou prováděny kontroly a revize tepelných zařízení, např. čištění výměníků, seřizování hořáků kotlů apod.

Snižování emisí
Hame - snizovani emisiV závodech HAMÉ s.r.o. jsou účinně zaváděny postupy vedoucí ke snižování emisí do ovzduší.

Kotle v kotelnách závodů jsou vybaveny moderním automatickým řízením vč. využití tzv. ekonomizérů využívajících zbytkovou teplotu spalin např. na ohřev napájecí vody. Měření spalin zajišťuje v pravidelných intervalech autorizovaná firma. U řady kotlů byly součástí montáže i tlumiče hluku. Staré úpravny kotelní vody jsou postupně nahrazovány novými s nejmodernějšími technologiemi, čímž dochází k dalšímu omezení ztrát při spalovacím procesu. Všechny kotelny jsou pravidelně kontrolovány a seřizovány odbornou servisní společností.

Chladírny a mrazírny závodů postupně procházejí náročnými rekonstrukcemi. Naší prioritou je využívání bezfreonového ekologického chladiva jako pracovního média. Pravidelné kontroly těchto zařízení jsou prováděny autorizovaným servisem.

Snižování spotřeby pitné vody
Hame - snizovani spotreby pitne vodyHAMÉ s.r.o. má dále zavedena opatření ke snížení spotřeby pitné vody. Pro potřeby závodů a výroby se upřednostňuje čerpání vody z vlastních vrtů. V chladicích věžích je provozní voda vychlazována k opětovnému využití. Zlepšení kvality odpadních vod

Velký důraz je v HAMÉ s.r.o. kladen na zlepšování kvality odpadních vod. Odpadní vody z výrobních procesů závodů jsou převážně zpracovávány prostřednictvím rozsáhlého systému čištění odpadních vod. Tento systém sestává z hrubého čištění na mechanických česlích, lapácích tuků, tlakové flotaci, dále na biologické anaerobně-aerobní ČOV a to až do kvality vod, které lze vypouštět přímo do recipientu.
 

Politika bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Ve společnosti Hamé s.r.o. je bezpečnost a ochrana zdraví při práci chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti  k dodavatelům, obchodním partnerům, zaměstnancům a všem ostatním zainteresovaným stranám.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je zahrnuta do všech procesů i rozhodování společnosti. 

Všichni zaměstnanci v rámci svých odpovědností a pravomocí vytvářejí podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímají opatření k prevenci úrazů a rizik za účelem jejich odstranění nebo omezení.
Chyby jsou chápány jako příležitosti, ze kterých se musíme poučit.

Společnost si stanovuje cíle a cílové hodnoty pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tyto cíle jsou pravidelně přezkoumávány a hodnoceny. 

K dosažení co nejlepších výsledků se společnost zavazuje založit odbornou komisi k řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví.

Společnost se zavazuje zavést, udržovat a nadále zlepšovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001.

 

Zkvalitnění pracovních podmínek
HAMÉ s.r.o. se snaží o stálé zlepšování pracovních podmínek. Na jednotlivých provozech probíhají v pravidelných intervalech měření hluku a fyzické zátěže akreditovaným subjektem. Jedním ze souvisejících opatření byla mj. instalace automatických stahovacích vrat u nejfrekventovanějších používaných vstupů výrobních prostor.

Přednostní investice jsou vkládány do zařízení s nejnižší hladinou hluku. V rekonstruovaných prostorách závodů je nainstalováno vzduchotechnické zařízení pro zajištění optimálních podmínek pro pracovníky. Část prostor je přímo klimatizována. Technologické zařízení nových linek je navrženo a realizováno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vzájemnému kontaktu obalů. Díky tomuto opatření došlo k podstatnému snížení hlučnosti celé linky.

Optimalizace v oblasti likvidace odpadů
HAMÉ s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů vyplývajících ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Smlouva je naplňována pravidelnými hlášeními a platbami za obaly, uváděnými na trh.

V souladu se snahou o zlepšení podmínek v oblasti likvidace odpadů probíhá přímo na jednotlivých střediscích jejich třídění, lisování a ukládání na určených místech (zastřešené skládky). V oblasti recyklace HAMÉ s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s předními regionálními firmami, působícími v oblasti odpadového hospodářství. Z odpadů jsou vyčleněny suroviny vhodné ke kompostování, čímž se snižuje celkový podíl skladovatelných odpadů. Na všech závodech je zpracovaný Plán odpadového hospodářství.