Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Pravidla užití webových stránek

Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

 

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.hame.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností HAMÉ s.r.o., IČO: 28213556, se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen „HAMÉ“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností HAMÉ v souladu s právním řádem České republiky.

HAMÉ si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

HAMÉ neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek HAMÉ. Pro aktuální informace kontaktujte HAMÉ prostřednictvím e-mailu: hame@hame.cz.

HAMÉ nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje, které po Vás při vyplňování registračního formuláře požadujeme, nám poskytujete pouze v případě, že si kopírujete určitá Vámi zvolená data z našich internetových stránek.

Vyplněním registračního formuláře na našich internetových stránkách souhlasíte se zařazením Vašich osobních údajů do chráněné databáze a jejich užíváním společností HAMÉ jakožto správcem osobních údajů pro účely zasílání nabídek obchodu a služeb prostřednictvím vyplněných kontaktů (vč. prostředků elektronické komunikace) a marketingových průzkumů, po dobu dvou let. Údaje z této databáze za žádných okolností neposkytujeme třetí straně, ani našim obchodním partnerům, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro nás na základě písemné smlouvy v souladu s účelem zpracování zpracovávají osobní údaje.

Každý registrovaný uživatel našich internetových stránek má možnost aktualizace svých osobních údajů. HAMÉ prohlašuje, že historie změn není archivována.

Společnost HAMÉ vymaže Vaše osobní údaje z databáze po obdržení žádosti na výmaz z této databáze. Žádost o vymazání záznamu je nutno zaslat na adresu:  Hamé s.r.o, Na Drahách 814, 686 04 Kunovice.

Ke zpracování osobních údajů potřebuje správce zásadně souhlas subjektu údajů, pokud se nejedná o některou z výjimek taxativně stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) nařízení GDPR. Souhlas ke zpracování musí dát subjekt údajů písemně a je třeba, aby z něj bylo patrno, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.

Ze souhlasu musí být zřejmé, v jakém rozsahu se poskytuje, tedy jaké osobní údaje smějí být zpracovány. Dále je třeba, aby z něho bylo patrno, kterému správci je dáván souhlas ke zpracování a vymezen jeho konkrétní účel. Souhlas musí zahrnovat také určení období, na které je dáván. Konečně je nutno, aby byl identifikován ten, kdo souhlas poskytuje. Svůj souhlas při vyplnění registrace udělujete dobrovolně.

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by musel uvádět důvody, dodržovat nějakou výpovědní lhůtu apod. Přejete-li si informovat se, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: 
Hamé s.r.o, Na Drahách 814, 686 04 Kunovice. Tato informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu, a 1 x ročně bezplatně.

3. Cookies

Obecné informace o Vás jakožto o návštěvníkovi webové stránky se sbírají automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Používané webové servery uchovávají data v předvoleném nastavení:

  • název Vašeho internetového poskytovatele služeb
  • název webové stránky, ze které jste nás navštívili
  • webové stránky, které u nás navštívíte
  • Vaši IP adresu

Tyto informace se analyzují anonymně. Používají se pouze ke zvyšování přitažlivosti, obsahu a funkcí naší webové stránky. Tam, kde dochází k přesunu dat na externí poskytovatele služeb, jsme učinili technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany dat.

Na webových stránkách naší společnosti používáme pouze cookies, které jsou požadovány námi poskytovanou aplikací nebo službou. Pokud se rozhodnete nevyužívat výhod těchto cookies, dočtete se ve funkci ‘help’ svého prohlížeče, jak se před těmito cookies chránit, jak přijímat nové cookies, popř. vymazat stávající cookies. Dozvíte se také, jak blokovat veškeré cookies nebo nastavit upozornění na nové cookies. 

Cookies, které v současnosti používáme na webových stránkách, jsou uvedené v následující tabulce:

  • Cookies, které jsou důležité pro plynulé fungování určitých služeb na webových stránkách 
    Tato cookie zajišťuje, že se zátěž dotazů našich uživatelů na našem serveru optimálně distribuuje. Zajišťuje to stabilitu našich webových stránek. Vymaže se při zavření prohlížeče
  • Tato cookie ověřuje uživatelský vstup a činnosti na webových stránkách. Vymaže se při zavření prohlížeče
  • Tato cookie přiřazuje náhodné anonymní identifikační číslo vašemu prohledávání. Umožňuje nám ukládat rozhodnutí, která provedete během návštěvy našich stránek, a lépe tak adresovat vaše potřeby. Vymaže se při zavření prohlížeče
  • Cookies, pomocí kterých měříme využívání našich webových stránek (webová analýza.) Pomocí těchto cookies získá nástroj webové analýzy anonymní informace o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Shromážděné informace nám pomáhají soustavně adresovat potřeby našich návštěvníků. Tyto cookies ukládají informace anonymně, včetně počtu lidí, které naše stránky navštíví, ze kterých stránek přišli a jaké stránky si prohlížejí. Vymaže se po pěti letech od návštěvy stránky

HAMÉ činí příslušná technická a organizační opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které jste nám poskytli. Tam, kde dochází k ukládání a zpracování osobních údajů, jsou informace při přenosu šifrované, aby se zamezilo jejich zneužití třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji.

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů nebo návrhů kontaktujte prosím zástupce pro oblast ochrany osobních údajů společnosti HAMÉ. Z důvodu neustálého vývoje našeho internetu je zapotřebí občasně upravit i naše prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv učinit přiměřené změny. 

Pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů: hame@hame.cz